Hva skjer i 2020?

11.12.2019

Rapportering av regnskapsdata i SAF-T-format

Fra 01.01.2020 blir det påkrevd å kunne eksportere regnskapsdata på SAF-T-formatet. Kravet er at regnskapsdata skal kunne leveres på SAF-T-format på forespørsel fra Skatteetaten.

Innføring av SAF-T innebærer at de bokføringspliktige som omfattes av denne ordningen på forespørsel plikter å overlevere nærmere definerte data til Skatteetaten i dette formatet.

Dette omfatter:

  • Bokføringspliktige med årlig omsetning over kr 5 mill og som har plikt til å oppbevare regnskapsmateriale elektronisk i 3 ½ år
  • Bokføringspliktige som faktisk oppbevarer regnskapsmateriale elektronisk
  • Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020
    • Inntil dette tidspunkt er den frivillig
  • Dispensasjonspraksis
    • se SKD sin uttalelse av 04.10.2019
  • Overtredelse kan medføre bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt for den bokføringspliktige

Innføring av SAF-T innebærer at de bokføringspliktige som omfattes av denne ordningen på forespørsel plikter å overlevere nærmere definerte data til Skatteetaten i dette formatet.

SAF-T-eksport fra Uni Økonomi V3

Les mer om planen for SAF-T-eksport fra Uni Økonomi V3 her.

 

Overgang til EHF 3.0

Fra nyttår av skal alle EHF sendes (og mottas) på format 3.0. 

I april 2019 kom det oppdaterte EHF Faktura-formatet i versjon 3.0, og fra nyttår blir formatet obligatorisk ved at tidligere versjoner av formatet avvises. Den kanskje aller viktigste endringen er at en PDF-faktura ikke lenger kan legges ved EHF-filen tagget som en Commercial Invoice, ref. Regnskap Norge

EHF-formatet er basert på den internasjonale PEPPOL-standarden, det vil si at Norge som nasjon ikke kan bestemme hva som er best for vårt næringsliv, men er begrenset til å prøve å påvirke standarden så langt myndighetene klarer.

Uni Økonomi V3

Få mer informasjon om EHF 3.0 i Uni Økonomi V3 her.

 

Arbeidsgiveravgift

Fra 01.01.2020 vil det en skje flere kommunesammenslåinger i Norge. 109 kommuner skal bli til 43 nye kommuner. Dette vil ha store ringvirkninger, særlig for arbeidsgiveravgiften. Sammenslåingene fører til at flere kommuner får nye kontonumre for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Det vil være forskjeller mellom regioner i landet, men en vesentlig forskjell som omhandler alle regionene er at det ikke lenger vil være et en-til-en-forhold mellom arbeidsgiveravgiftssone og kommune.

 

Innskjerping av pendlerfradrag

Fradrag for kost og losji til pendlere gis bare for en periode på maksimalt 24 måneder fra det tidspunktet skattyter først fikk slikt fradrag, eller fra tidligst 1. januar 2018. Reisefradrag for pendlere (arbeidsreiser og besøksreiser) gis med maksimalt kr. 97.000 per år. Fradrag gis for den delen av beløpet som overstiger kr 22.700. Dersom arbeidsgiver dekker utgiftene, benyttes nettometoden. Grensen skal likevel ikke gjelde arbeidsgivers dekning av dokumenterte flyreiser innenfor EØS.

 

Skattemelding for næringsdrivende på standard digitalt format

Skattemelding for næringsdrivende på standard digitalt format omfatter både selskaper og enkeltpersonforetak. Dagens løsninger vil fases ut og erstattes av en ny leveringsmåte. Plikten til levere opplysninger i et standardisert digitalt format innebærer at næringsdrivende som omfattes av forslaget må produsere opplysningene som skal leveres i et system eller i en IT-tjeneste med funksjonalitet som støtter dette. Dagens næringsoppgaver og tilleggsskjemaer vil bli erstattet av en ny løsning.

Enkeltpersonforetak kan alternativt fortsatt velge inntasting av opplysningene i «Næringsrapport skatt». Unntak gjelder for revisjonspliktige enkeltpersonforetak og foretak innenfor bransjene jordbruk, skogbruk, fiske, kraftverk, drosje- og transportvirksomhet og servering og overnatting.

For andre unntak vises det til tilleggsdokumentasjonen kap. 1.2.2. Planlagt ikrafttreden våren 2021 for inntektsåret 2020.

 

Opsjoner i arbeidsforhold i små, nyetablerte selskap

Det ble innført en ny ordning for beskatning av opsjoner til ansatte i små, nyetablerte aksjeselskaper fra 1. januar 2018. Ordningen kan bare benyttes av ansatte som har tiltrådt sin stilling i selskapet etter denne datoen. Ordningen går ut på at beskatningen utsettes til tidspunktet for realisering av underliggende aksjer.

 

Hvordan holde seg oppdatert i det nye året?

Gjennom 2020 vil det tre i kraft nye lover og forskrifter. Det vil si at nye lover og forskrifter kommer på løpende bånd gjennom hele det nye året. Å til stadighet klare å holde seg oppdatert er svært tidkrevende. Da er det godt å ha et oppdatert og moderne økonomisystem som kan holde styr på alt av lover og forskrifter innen økonomi og regnskap, så kan du bruke tiden din på andre viktige oppgaver. Les mer på Lovdata sine sider dersom du ønsker mer informasjon om nye lover og forskrifter i 2020.


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

Vi opplever at flere har fått denne og lignende e-post og sms i det siste. Dette er absolutt ikke noe som er relatert til våre systemer eller noen av våre transportleverandører å gjøre.